Regulamin

 R E G U L A M I N

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.bezglutenowy.sklep.pl , zwany w dalszej treści Sklep, prowadzony jest przez Firmę Handlowo-Usługową Dorota Kugiel, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. W. Broniewskiego 36, 85-336 Bydgoszcz, NIP: 5541363343, REGON: 360728240

Adres strony internetowej: www.bezglutenowy.sklep.pl 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bezgluten.bydgoszcz.pl

Numer telefonu + 48 519 022 746 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą www.bezglutenowy.sklep.pl , a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników Sklepu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

4. Regulamin jest udostępniony na stronie Sklepu

5. Zamówienia w Sklepie są realizowane zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Realizacja zamówienia dotyczy obszaru Polski oraz wszystkich krajów europejskich.

7. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się dostarczać rzeczy wolne od wad.

 

II. SŁOWNICZEK

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

• dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

• dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;

• klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

• konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Kupującego zamówieniach w Sklepie;

• konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawne nie związane z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna, która w celu niezwiązanym z tą działalnością;

• kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;

• platforma ODR – interaktywna, wielojęzyczna strona internetowa obsługująca konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu, który dotyczy internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług;

• sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.bezglutenowy.sklep.pl;

• sprzedawca, usługodawca – Dorota Kugiel, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. W. Broniewskiego 36, 85-336 Bydgoszcz, NIP: 5541363343, REGON: 360728240;

• usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z dnia 2017.06.24 z późn. zm.).

III. ZASADY DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sklep umożliwia zakup produktów z zakresu żywności bezglutenowej.

2. Wszystkie dostępne w Sklepie produkty są nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł, najczęściej od producenta, dystrybutora, importera.

3. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych w celach identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:

• udostępnianiu informacji zawierającej indywidualne żądanie Usługobiorcy, a także dane informacyjne proponowane przez Usługodawcę;

• umożliwieniu Stronom komunikowania się, np. składanie reklamacji;

• sprzedaży produktów, w tym składanie zamówień, dokonywanie płatności, śledzenie realizacji zamówienia.

2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa o świadczenie usługi:

a. polegającej na przeglądaniu informacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Usługobiorcę strony internetowej Sklepu,

b. polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z Przycisku „Usuń Konto”,

c. polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Usługobiorcy złożenie zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę,

4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu, Sklep po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązań umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie Usunięte.

6. Sklep nie przesyła Kupującym niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

8. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez Kupującego na jej otrzymywanie – podczas rejestracji lub w inny wyraźny sposób.

9. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.

10. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

11.Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

a. Usługobiorca może zgłaszać uwagi i reklamacje związane ze świadczonymi usługami:

• telefonicznie: +48 52 569 99 41 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) w godzinach od 8 do 16 od poniedziałku do piątku

• za pomocą poczty elektronicznej

b. zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

• informacji dotyczących przedmiotu reklamacji,

• żądania Usługobiorcy;

• danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,

c. rozpatrzenie uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia,

d. rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący/Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych:

• komputer z dostępem do internetu

• przeglądarką internetową typu, GOOGLE CHROME 50.0 lub wyższej; INTERNET EXPLORER 7.X lub wersji wyższej; Mozilla FIREFOX 50.0 lub wersji wyższej; system operacyjny MS Windows, Mac OS, Android

• wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 Mb

• aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

• włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

2. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Kupujący/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

• powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

• niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet;

• naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne czy naruszające czyjąkolwiek godność.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest administrator Sklepu. Administratorem Sklepu jest Dorota Kugiel, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Dorota Kugiel, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. W. Broniewskiego 36, 85-336 Bydgoszcz

2. Dane osobowe Kupujących przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Kupującego albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

4 Dane osobowe Kupującego przekazane Sprzedawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia.

5. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

VII. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.bezglutenowy.sklep.pl

2. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; to samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostka organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji tego Klienta.

3. Kupujący posiada możliwość zamówienia: poprzez zamieszczony na stronie Sklepu formularz zamówienie on-line: możliwość zamówienia bez konieczności zakładania konta użytkownika możliwość zamówienia z możliwością założenia konta użytkownika.

4. W trakcie składania zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami dostępnymi na stronie Sklepu.

5. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu - podając dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

6. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

a. dodanie do koszyka produktu;

b. wybór rodzaju dostawy;

c. wybór rodzaju płatności;

d. wybór miejsca wydania rzeczy;

e. podanie swoich danych adresowych oraz e-mail.

7. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiazkiem zapłaty”.

8. Zamówienie przyjęte przez Sklep Bezglutenowy.sklep.pl potwierdzone zostanie przez sprzedawcę Sklepu za pomocą poczty-email.

9. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Kupującego (składającego ofertę) na jego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep Bezglutenowy.sklep.pl 

10.W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

12. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

VIII. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty za produkt.

2. Realizacja zamówienia konsumenta, który wybrał płatność za pobraniem następuje niezwłocznie.

3. W zależności od dostępności zamówionego produktu czas realizacji zamówienia wynosi 1-7 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru u producenta lub dystrybutora, o wydłużeniu czasu oczekiwania i realizacji zamówienia, Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub e-mailowo. Szczegółowy czas dostawy jest określony na stronie Sklepu.

4. Przesyłka do Kupującego dociera zazwyczaj kolejnego dnia roboczego, w godzinach 10:00-17:00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

5. Dostawy towarów zamówione w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.

6. Całkowity koszt dostawy zamówienia wyświetli się po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy – w podsumowaniu.

7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do każdego sprzedanego towaru wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument: paragon fiskalny lub faktura VAT.

9. Zalecamy Kupującym sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Kupujący ma prawo otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony.

10. Prosimy Kupujących, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowania lub jakiejkolwiek niezgodności z zamówieniem nie dokonywali odbioru przesyłki i jak najszybciej skontaktowali się ze Sklepem.

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Na etapie zamawiania produktu Kupujący decyduje się na jeden ze sposobów płatności:

a) ZA POBRANIEM – opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę

b) PRZELEW NA KONTO – Kupujący wpłaca kwotę za towar na konto firmy Firma Handlowo Usługowa Dorota Kugiel

X. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI

1. Zamówiony towar wysyłany jest zawsze w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym produkty podczas transportu. Karton owinięty jest folią i oklejony firmową taśmą pakową. Każda przesyłka jest ubezpieczona. XI. REKLAMACJE

• Zamawiający przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Towarów.

• W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w siedzibie Sklepu.

• W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć do siedziby Sklepu Towar wraz z dowodem zakupu.

• W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia Realizacji Zamówienia.

• Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie.

• Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu się Zamawiającego w siedzibie Sklepu po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

8. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sklep wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

10. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

• jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

• jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

• może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl,

• może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz akty prawne wskazane w niniejszym Regulaminie.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.

3. O zmianie regulaminu administrator zawiadomi Kupujących umieszczając zawiadomienie na stronie Sklepu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 

Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia 519 022 746
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl